1 2 3 4 5 6

INFORMÁCIE GDPR

 

1.    Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:               TVOJA DOBA, spol. s r.o.

Sídlo:                              Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice, SR

IČO:                                36 483 320

DIČ:                                2020009849

IČ DPH:                           SK2020009849

Web:                               www.tvojadoba.sk

 

Zapísaný:                         Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 13882/P

 

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko:             Ján Fecko

Telefón:                          

Mail:                                tvojadoba@tvojadoba.sk

                  

Prevádzka:

Názov prevádzky:              TVOJA DOBA, spol. s r.o.

Adresa:                           Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice, SR

 

 

2.    Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon

 

3.    Zodpovedná osoba DPO:

·         zodpovedná osoba DPO nie je určená

 

4.    Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:

·         klienti / súkromné osoby:

·         titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa

·         osobné údaje zákonného zástupcu – titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa

·         klienti / firmy a spoločnosti - obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa

 

5.    Účel spracúvania osobných údajov,  právny základ spracúvania a doba uchovávania OÚ:

·         registrácia užívateľa / klienta v eShope

·         zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov

·         vystavenie daňového dokladu / faktúry

·         doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou

 

 

6.    Právny základ spracúvania osobných údajov:

·         poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona

·         Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

·         Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)

·         poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona

·         poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

 

7.    Doba uchovávania osobných údajov:

·         osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov

·         osobné údaje zákonného zástupcu / po dobu dovŕšenia veku 16 rokov dieťaťa

·         ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

 

8.    Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

·         ---

 

9.    Identifikácia príjemcu OÚ:

·         Daňový úrad

·         Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru

·         Doručovacia služba – kuriér

 

10.Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

·         OÚ sa neprenášajú

 

11.Práva dotknutej osoby:

·         dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

 

12.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

·         ---

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

·         zásada zákonnosti § 6

·         zásada obmedzenia účelu §7

·         zásada minimalizácie OÚ § 8

·         zásada správnosti § 9

·         zásada minimalizácie uchovávania § 10

·         zásada integrity a dôvernosti § 11

·         zásada zodpovednosti § 12

·         podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ

·         podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

 

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

·         povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29

·         všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31

·         štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32

·         bezpečnosť spracúvania  §39

 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.